Yayınlanma Tarihi: |10.06.2015 12:46

CHP Seçim Bildirgesi 2015 – Bilgi Ekonomisi Atılımı

Bilgi ekonomisine dönüşüm için yeni teknoloji ve Ar-Ge alanları ile eğitim başta olmak üzere sosyal gelişmeyi kapsayan yapısal reformlar gerçekleştirilecek.


AR-GE VE YENİLİKÇİLİK ÇALIŞMALARI


Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payını, AB standardı olan %3 düzeyine çıkaracağız.

Teşvikleri finansman aracı olmaktan çıkaracağız. Ar-Ge teşviklerini etkinleştirecek ve üretim ve bölgesel ihtiyaçları gözeterek düzenleyeceğiz.

Ar-Ge desteklerine erişimi kolaylaştırmak ve desteklerin etkinliğini artırmak için kurumlar arası form ve süreç farklılıklarını ortadan kaldıracak, eşgüdümü sağlayacağız.

AB ülkelerinin ‘’akıllı uzmanlaşma” stratejisini bölgesel ekonomilere uyarlayacağız. Bölgesel Ar-Ge politikalarını bu stratejiye göre oluşturacağız.

Kamu araştırma kurumlarının kapasite ve sayısını artıracağız ve etkin kamu desteğiyle kamu araştırma kurumları – üniversite – sanayi işbirliği modelini geliştireceğiz.

Ar-Ge faaliyetlerini kurumsallaştıracak, yeni uluslararası Ar-Ge ortaklıkları kuracağız.

Bilişim ve teknoloji alanında kamu politikaları geliştirmek ve harcamaların etki analizini yapmak üzere bir veri bankası oluşturacağız.


AR-GE MERKEZLERİ

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve İş Geliştirme Merkezleri’ni yeniden yapılandırarak “Bölgesel İş ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri” kuracağız.

Merkezlerin işleyişini düzenleyen mevzuatı basitleştireceğiz.

Merkezlerin bölgelerin özellikleri göz önüne alınarak belirlenecek sektörel uzmanlıklar geliştirmelerini sağlayacağız.

Bu merkezlerde üretim teknolojileri, iş ağı ve pazar geliştirme, ihracat ve insan kaynakları alanlarında destek sağlayacağız.


BİLİŞİM REFORMU

Yerli yazılım üretimini teşvik edecek, yazılım sektörünün büyümesi için destek vereceğiz.

Bilişim sektörüne yönelik güçlü bir talep oluşmasını kamu desteğiyle sağlayacağız.

Bilişim alanında ara elemanı eğitimine öncelik vereceğiz.

UMEM kapsamında üniversite mezunu genç işsizlere bilişim eğitimi vererek istihdam yaratacağız.

Yazılım ihracatını engelleyen dolaylı vergileri kaldırarak bilişim sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracağız.


BİLGİ EKONOMİSİ ATILIMI


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Yeni teknoloji atılımında kamunun sürükleyici bir güç olmasını sağlayacağız.

Bilgi teknolojilerinde sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten ülke olacağız.

Bilgi ekonomisine dönüşüm için yeni teknoloji ve Ar-Ge alanları ile eğitim başta olmak üzere sosyal gelişmeyi kapsayan yapısal reformları gerçekleştireceğiz.

EĞİTİMİN EKONOMİYLE BAĞLANTILARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Bilgi ekonomisine geçmek için eğitimde eşit fırsatların ve koşulların yaratılmasını sağlayacağız.

İş gücümüzün yeni teknolojilere uyum sağlamasına dönük olarak, tüm çalışanları mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme olanaklarına

kavuşturacağız.

Bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında uzaktan eğitim olanaklarını kullanarak yurt içi ve yurt dışındaki uzmanların deneyimlerinden

yararlanacağız.

Okul öncesi eğitimi bilgi ekonomisine geçiş için nitelikli ve kapsayıcı bir hazırlık süreci olarak geliştireceğiz.

Küresel rekabet gücünü artırmak için erken yaşlardan itibaren en az bir yabancı dilin iyi düzeyde öğrenilebilmesini sağlayacağız.

Zorunlu eğitimin tüm kademelerinde bilişimin yerini artıracağız.


BİLİŞİMDE ATILIM


ALTYAPIYA DAHA FAZLA YATIRIM

Yeni teknoloji atılımında kamunun sürükleyici bir güç olmasını sağlayacağız.

Tüm yurttaşlarımızı ucuz ve hızlı geniş bant İnternet erişimine kavuşturacağız.

Evrensel Hizmet Fonu’nu amacına uygun kullanacağız.

İnternet erişimini en düşük maliyetle sunmak için gereken fiber optik ve yeni nesil şebeke altyapı yatırımlarını yapacağız.

İnternet altyapısının sağlanmasında tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız.

Kamu altyapı yatırımlarının, bilişim hizmetlerinin eşgüdümü ve finansmanın yanı sıra bilgi ve teknolojinin kullanımında da etkin bir rol üstlenmesini sağlayacağız.

E-devlet hizmetlerinin yaygınlaştıracak, daha etkin kullanılmasını destekleyeceğiz.


YASAL DÜZENLEMELER

Yeni teknolojilerin tüm sektörlere ve işletmelere yayılmasını destekleyecek politikalar geliştirecek, bu alandaki yasal engelleri kaldıracağız.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik adımlar atacağız.

Patent sistemini temel araştırma çıktılarının teknolojiye aktarılması ve ürüne dönüşmesi için yeniden tasarlayacağız.

İnternet’e dair düzenlemeleri; kullanıcıların, içerik sağlayıcıların, özel sektör ve STK’lerin görüşlerini alarak yapacağız.

Kişisel verilerin korunmasında, kamuya tanınan her türlü istisnayı kaldıracağız.

Veri Koruması Kurulu’nun bağımsız olmasını sağlayacağız.

Bulut bilişim ve veri merkezi hizmetlerinin genel güvenliğinin sağlanması ve bu hizmetlerin özel güvenlik denetimlerine tabi tutulmasına yönelik yasal düzenlemeleri yapacağız.


GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ


Yurt dışında girişimcilik konusunda deneyim kazanmış yurttaşlarımızın Türkiye’deki girişimcileri desteklemesini sağlayarak bu konudaki yetenek ve bilgi havuzunu genişleteceğiz.

Üniversite, sanayi ve kamu ortaklığında verilecek ‘’tekno-girişim” eğitimleri ile ileri teknoloji alanına ilgi duyan üniversite mezunlarının girişimci olmalarını destekleyeceğiz.

Türkiye Girişimcilik Konseyi yerine Girişimcilik Bakanlığı kuracağız.

Sadece yüksek lisans eğitimi ve Ar-Ge ile ilgilenecek olan ‘’Girişimcilik Üniversiteleri” kurulması yönünde yasal düzenlemeleri yapacağız.

Eşgüdümünü girişimcilik üniversitelerinin sağlayacağı ve her bölgenin sektörel farklılıklarının gözetileceği ‘’Girişimcilik Okulları (Fabrikaları)” kuracağız.

Bu okullarda, yaşam boyu eğitim merkezleri, kuluçka merkezleri, profesyonel destek birimleri ve tam donanımlı atölyelerin bulunmasını sağlayacağız.

Tüm üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik (inovasyon) eğitimlerinin artıracağız.


KOBİ’LERDE BİLİŞİM DÖNÜŞÜMÜ


Bilgi ekonomisine dönük yapısal reformlardan KOBİ’lerin faydalanmasına öncelik vereceğiz.

KOBİ’lerin İnternet temelli üretim ve satış yapmasına yönelik teşvikler uygulayacağız.

E-ticareti kolaylaştırıcı alternatif ödeme sistemlerinin geliştirilmesini ve elektronik fatura kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak mevzuat değişikliklerini gerçekleştireceğiz.

KOSGEB kanalıyla KOBİ’lerin e-dönüşümlerine yönelik destek ve teşvik sağlayacağız.

KOBİ’lerin bulut bilişimi, e-tedarik, e-stok yönetimi ve veri merkezlerini kullanmalarını teşvik edeceğiz.

Sayısal okuryazarlık eğitim seferberliğinde KOBİ çalışanlarına öncelik vereceğiz.

Son Yazılar

TDNMedya.com

ANASAYFA

SİYASET

EKONOMİ

DÜNYA

SAĞLIK

KÜLTÜR-SANAT

TDNMedya.com Kategori

GÜNDEM

TÜRKİYE

SPOR

MAGAZİN

YAŞAM

TEKNOLOJİ

Künye

İletişim

E-posta:[email protected]

Sosyal Ağ

Haber Bülteni

[email protected]