Yayınlanma Tarihi: |10.06.2015 12:38

CHP Seçim Bildirgesi 2015 – Adil Çalışma Düzeni

CHP Seçim Bildirgesi’nin Adil Çalışma Düzeni bölümünde; adil ve demokratik bir çalışma düzeni, iş güvenliği, işsizlikle mücadele, sendikal haklar, taşeronlaşma, vasıflı iş gücü, yüksek yaşam standartları var.


ADİL VE DEMOKRATİK BİR ÇALIŞMA DÜZENİ


SOSYAL GÜVENCE

Kayıt dışı çalışmayı önlemek için “Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Programını” hayata geçireceğiz.

İşçinin beyanını esas alan etkin bir denetim sistemi kuracak ve kayıt dışı işçi çalıştıranlara ağır yaptırımlar getireceğiz.

Ödün verilemez ve vazgeçilemez bir hak olan kıdem tazminatını koruma altına alacağız. İşverenin iflası halinde kıdem tazminatı hakkını tüm diğer işçi haklarıyla birlikte öncelikli alacak durumuna getireceğiz.

Emek göçünün ucuz emek rezervine dönüştürülmesini önleyeceğiz.

Kayıt dışı yabancı ve göçmen işçilikle mücadele edeceğiz.


YASAL GÜVENCE

İş Yasası’nı “Temel İş Yasası” olarak düzenleyecek ve hiçbir işçiyi kapsam dışında bırakmayacağız.

Evde, denizde, basında, hava taşımacılığında, tarımda, ormanda çalışanları da bu yasanın kapsamına alacağız.

Çalışma koşullarını, ILO, Avrupa Sosyal Şartı ve diğer AB mevzuatıyla uyumlu olacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın, yıllık izin, asgari ücret ve sendikal hakları da içeren ilkelerini çekincesiz olarak onaylayacağız.


AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Ücretlerin belirlenmesinde cinsiyetçi ve kimlikçi yaklaşımlarla ve tüm diğer ayırımcılıklarla mücadele edeceğiz.

Kadın istihdamını teşvik edeceğiz. Kadınların bakım yükümlülüğünü azaltacağız.

Engelli istihdamı ve engellilerin çalışma yaşamına uyum sağlayabilmeleri için etkin politikalar geliştireceğiz.

Çocuk işçiliğini her durumda önleyeceğiz. Çocukları eğitim politikaları ve Aile Sigortası Programıyla koruma altına alacağız.İŞ GÜVENLİĞİ


İŞ KAZALARI

İş kazalarında ölümü kader olarak algılayan anlayışa son vereceğiz.

İş cinayetlerine neden olan çalışma koşullarını değiştireceğiz.

Tersaneler, madenler ve inşaatlar başta olmak üzere, iş yerlerini ölüm tuzağı olmaktan çıkaracağız.

Meslek Hastalıkları

İşçi sağlığını korumaya yönelik önlemleri etkinleştireceğiz.

Koruyucu hekimliği öne çıkaracak, önlenemeyen hastalıkların tedavisini ücretsiz hale getireceğiz.

Ticarileşme yerine kamu yararını gözetecek Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ni kuracağız.

Meslek hastalıklarını ILO standartlarına göre yeniden saptayacak, bu hastalıkların sektörel/bölgesel dağılımlarını belirleyeceğiz.

Bu nesnel veriler ışığında, hastanelerde meslek hastalıkları tedavi kliniklerinin uzmanlaşmasını ve gerekirse yeni meslek hastalıkları hastaneleri kurulmasını sağlayacağız.

Meslek hastalıklarına sebep olan etmenlerin ortadan kaldırılması için iş hukuku ve tıp alanını kapsayacak bir mücadele anlayışı ile hareket edeceğiz.


ETKİN DENETİM

İş yeri denetimlerini sıkı yaptırımlara bağlayacak, idari soruşturmaları bakan iznine tabi olmaktan çıkaracağız.

Sendikalar, meslek odaları/birlikleri, üniversiteler ve ilgili

bakanlık uzmanlarının katılımıyla, mesleki eğitimleri ve denetlemeleri gerçekleştirecek özerk kurumsal yapılar oluşturacağız.

Ulusal, sektörel ve bölgesel programlarla, ülke çapında eğitim ve denetim seferberliği başlatacağız.

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına tam bir iş güvencesi sağlayacağız.

Bu uzmanların işten çıkarılabilmesini, iş müfettişi ve sendika/işçi temsilcisinin onayına tabi kılacağız.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini sunan personelin ücretlerinin, işverenin dörtte üç ve devletin dörtte bir oranında katkı sağladığı ortak bir fondan karşılanmasını sağlayacağız.


MEVZUAT

İşçi sağlığı ve işçi güvenliğine dair mevzuatı ilgili tarafların katılımıyla uluslararası ölçütlere ve ILO normlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

İşçilerin öznesi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve iş güvenliği modelini hayata geçireceğiz.

Ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazalarında, kusurlu işverene özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar getireceğiz.

Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik koşullarına uygun

olması konusunda, devletin de işverenle birlikte sorumlu tutulmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapacağız.

Tehlikeli işler sınıfına giren meslekler ve unvanlar ile fiili

hizmet zammından yararlanacak olan çalışanları, güncel bir şekilde belirleyecek sürekli bir kurul oluşturacağız.


İŞSİZLİKLE MÜCADELE

“Ulusal İstihdam Stratejisi” ile işsizlikle etkin mücadele edeceğiz.

Kamu istihdamını genişletecek ve yaygınlaştıracağız.

İşsizlik Sigortası’nın amacı dışında kullanılmasını önleyeceğiz. Bu doğrultuda fon yönetiminde işçi sendikaları temsilcilerinin ağırlıklı olmasını sağlayacağız.

İşsizlik ödeneğine erişim koşullarını kolaylaştıracak, ödeme miktar ve sürelerini artıracağız.


SENDİKAL HAKLAR


Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak ele alacağız. Bu hakların kullanılmasında ILO sözleşmelerini asgari norm kabul edeceğiz.

İşçilerin sendikalarda örgütlenmelerinin ve hak arama yollarının önünü açacak, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.


ÖRGÜTLENME

Çalışanların sendikal örgütlenme haklarını yasal güvence altına alacağız.

İşverenin, işçi örgütlenmeleri üzerinde baskı kurmasını önleyerek ve sendikalı işçi çalıştıran işverenleri mali yönden teşvik ederek sendikalaşma oranlarını yükselteceğiz.

Sendikalı işçi ve memurların, iş yeri sendika temsilcisi ve sendika yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacağız.


SENDİKAL İŞLEYİŞ

Sendikal hakların kullanım koşullarını, iş kolu ve iş yeri barajlarıyla, toplu sözleşme yetki şartlarıyla, ESK üyeliğiyle ve benzeri hükümlerle şarta bağlayan kısıtlayıcı düzenlemelere son vereceğiz.

Sendikal alanı, siyasal iktidarların müdahalelerine karşı koruyacağız.

Yasal düzenlemelerde yandaş sendika kayırmacılığına son vereceğiz.


TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Sektörel ve ulusal toplu iş sözleşmesi mekanizmalarının önünü açacağız.

Tüm işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkından ve toplu iş sözleşmesiyle güçlendirilmiş bir ücret belirleme ve ücret artışı sisteminden yararlanmasını sağlayacağız.

Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı tanıyacağız.

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespitini bağımsız bir organa bırakacak, bu konuda çabuk ve etkin işleyen bir yargı denetimi getireceğiz.

Toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın belirlenmesinde uyuşmazlık çıkması halinde, yargı denetiminde referandum yönteminin kullanılmasını esas alacağız.

Sosyal diyalog ve danışma düzeneklerinin, esas olarak işçi, işveren ve hükümet sacayağına oturan bir Ekonomik ve Sosyal Konsey üzerinden süreklilik kazanmasını sağlayacağız.


HAK ARAMA

Grev hakkını, toplu sözleşmelerle sağlanan hakların uygulanmasının bir güvencesi olarak değerlendireceğiz.

“Hak Grevi”, “Dayanışma Grevi” gibi eylem biçimlerinin de gerektiğinde kullanılabilmesinin önünü açacağız.

“Genel grevi” suç olmaktan çıkaracak yasal düzenlemeler yapacağız.

Bakanlar Kurulu tarafından grevlerin ertelenmesi olanak veren düzenlemeleri iptal edeceğiz.


TAŞERONLAŞMA

Taşeronlaşmanın sona erdirilmesi için kamu kurumlarından başlayarak etkili bir eylem planı uygulayacağız.

Kamuda taşeron işçiliğine, alt-işveren ve rödovans uygulamasına, özel kesime de örnek olacak biçimde son vereceğiz.

Kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamdaki kamu personelini memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.

Kamu çalışanlarının farklı statülerde istihdamından dolayı özlük haklarında yaşamış oldukları kayıpları telafi edeceğiz.


VASIFLI İŞ GÜCÜ


MESLEKİ EĞİTİM

Mesleki eğitimi teşvik edecek ve işçilerin ortalama eğitim düzeyini yükselteceğiz.

İş gücü piyasasının arz-talep dengelerini gözeterek etkili bir iş gücü ve eğitim planlaması gerçekleştireceğiz.

Tüm illerimiz için ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik düzenli analizler yaparak iş gücü arz ve talep ihtiyaçlarını gösteren istihdam haritaları çıkaracağız.

Mesleki eğitim okullarının coğrafi dağılımını bu haritalara göre belirleyeceğiz.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Sanayi Sitelerinde yatılı ve burslu meslek okulları kuracağız.

İş-Kur ile özel sektör iş birliği içerisinde vasıfsız işçilerin becerilerini artırmaya dönük uzun vadeli bir eğitim programı uygulayacağız.

Program kapsamında, 800 bin işsiz yurttaşımızı, asgari ücret karşılığında ödeme alacakları 9-12 aylık eğitim programlarına kademeli olarak yerleştireceğiz.

İşini kaybedenler ile genç ve kadın işsizlere yeni beceriler kazandıracak kısa süreli eğitim programları uygulayacağız.


MESLEK İÇİ EĞİTİM

Çalışanların, üretim sürecinde eğitimine ve yeni beceriler edinmelerine yönelik aktif istihdam ve meslek içi eğitim politikaları geliştireceğiz.

“Yeniden Beceri Kazandırma”, “Yaşam Boyu Öğrenme” ve “İşbaşında Eğitim” gibi faaliyetlere yaygınlık ve etkinlik kazandıracağız.

Meslek içi eğitimi başta riskli işlerde çalışanlar olmak üzere bütün çalışanlar için zorunlu hale getireceğiz.

Yüksek Katma Değer Üreten Sektörlerle İş Birliği

Yüksek vasıflı ve yüksek ücretli emek istihdam eden, yüksek teknolojiyi yoğun olarak kullanan üretim sektörlerini destekleyeceğiz.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren şirketleri, sosyal diyalog yoluyla mevcut meslek içi eğitim programlarıyla bütünleştirecek ve kurumsal

kapasitelerini artıracağız.

OSB’lerde yatılı mesleki eğitim birimleri oluşturacak, OSB’leri mesleki eğitim kampüsleri haline getireceğiz.


YÜKSEK YAŞAM STANDARTLARI

Çalışanların aileleriyle birlikte insanca yaşayabilecekleri bir ücret rejimi getireceğiz.

Asgari ücret üzerindeki vergileri kaldıracak, en düşük ücreti 1500 TL’ye çıkaracağız.

Asgari ücret artışı hesaplamasına enflasyon farkı ve refah payını dahil edeceğiz.

Çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliklerini giderecek, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını genişleteceğiz.

Haftalık çalışma süresini, ücrette bir azalma olmaksızın 40 saate indireceğiz. Temel İş Yasası’nın öngördüğü kaideleri aşan çalışma sürelerini etkin denetimlerle önleyeceğiz.

Vergi yükünün daha adil dağıtımını esas alacak, ücretliler üzerindeki vergi baskısını hafifleteceğiz.

Son Yazılar

TDNMedya.com

ANASAYFA

SİYASET

EKONOMİ

DÜNYA

SAĞLIK

KÜLTÜR-SANAT

TDNMedya.com Kategori

GÜNDEM

TÜRKİYE

SPOR

MAGAZİN

YAŞAM

TEKNOLOJİ

Künye

İletişim

E-posta:[email protected]

Sosyal Ağ

Haber Bülteni

[email protected]